Daily Archives

20 Febreiro, 2023

Formación e eólica mariña

By | Novidades | No Comments

Galicia participa na mellora da capacitación laboral no eido das enerxías renovables mariñas a través do proxecto europeo Flores

  • O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar coordina a iniciativa Visión de Futuro nas Enerxías Renovables Mariñas, na que interveñen un total de 15 socios de 8 países
  • Esta acción, que arrancou en xaneiro e durará dous anos, contribuirá ao Pacto Europeo de Capacidades, apoiando ao consorcio no impulso da formación neste ámbito

O consorcio do proxecto Visión de Futuro nas Enerxías Mariñas Renovables (Forward Looking at the Offshore Renewables, Flores) iniciou este mes os traballos para impulsar a capacitación no sector das enerxías renovables mariñas baixo a coordinación do Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, dependente da Consellería do Mar, e financiado pola Unión Europea. Os investigadores de Flores centrarán os seus esforzos nos vindeiros dous anos en promover formacións específicas e carreiras neste ámbito profesional, organizar un observatorio da oferta e demanda de capacidades e o impulso de alianzas duradeiras para avanzar neste eido.

O sector das enerxías renovables mariñas xera na actualidade arredor de 80.000 postos de traballo en toda Europa e prevese que medre nos vindeiros anos. Tendo en conta este escenario, un dos grandes desafíos do proxecto Flores é cubrir a demanda de profesionais cualificados coas capacidades da poboación.

A iniciativa pretende contribuír así a que a oferta formativa en toda Europa atenda as necesidades actuais e futuras do sector habilitando un observatorio de aptitudes laborais. Ademais está previsto o desenvolvemento de materiais de formación para todas as idades e a difusión de oportunidades profesionais neste sector.

A maiores realizaranse accións piloto nas que se adaptarán os materiais formativos ás diferentes necesidades rexionais, constituíndo a semente para futuros grupos similares en toda Europa, integrados no consorcio a gran escala para promover a adquisición de coñecementos en enerxías renovables mariñas dentro do Pacto Europeo de Capacidades.

Para levar a cabo esta tarefa uníronse 15 organizacións de oito países de Europa. É o caso da Fundación Cetmar, a Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia (Asime) e o Campus Industrial da Universidade da Coruña (UDC) en España, o Centro de Investigación e Tecnoloxía Hellas (Certh) grego ou Windeurope, a Universidade de Gante, o Sindicato Europeo IndustriAll e a Xunta Mariña Europea de Bélxica. Por parte de Irlanda participa o Consorcio Multimedia Aqualex, polos Países Baixos as empresas Deftiq e Bluespring, por Alemaña a Rede Submariña para o Crecemento Azul, por Francia tanto o Lycée Fulgence Bienvenüe como a Conferencia de Rexións Marítimas Periféricas e por Italia o Clúster de Tecnoloxía Marítima (mareFVG).

Este proxecto conta cunha financiación de 700.000 euros de Erasmus+ a través da Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura (Eacea). Enmárcase dentro das accións para impulsar o Pacto Verde Europeo cara a unha transición xusta e fontes de enerxía limpas.

Medidas chave

O proxecto Flores desenvolverá accións piloto a nivel rexional para adaptar os materiais formativos á realidade das diferentes concas marítimas europeas no Atlántico, no Báltico e no Mediterráneo, estendendo ese coñecemento ao resto de Europa a través do consorcio a gran escala, e mellorará a oferta con enfoques innovadores para a formación continua. Ademais facilitará o acceso aos materiais didácticos existentes na actualidade e o desenvolvemento de novas ferramentas específicas e multilingües que promovan o coñecemento do océano, a incorporación continua de nova información e a sensibilización no sector.

Tamén está prevista unha análise estratéxica de capacidades, abarcando non só a situación actual deste ecosistema industrial senón tamén as perspectivas de futuro, especialmente en relación coas tecnoloxías emerxentes, ao tempo que se actualizarán os perfís ocupacionais da cadea de valor da enerxía renovable mariña, contribuíndo á actualización permanente da base de datos de Habilidades, Competencias, Cualificacións e Ocupacións Europeas (ESCO).

Finalmente, o proxecto creará o portal europeo oreskills.eu para promocionar os seus materiais de formación e o observatorio e centro de coñecementos das enerxías renovables mariñas, no que poden participar todas as partes interesadas.

Formación y eólica marina

By | Novidades | No Comments

Galicia participa en la mejora de la capacitación laboral en el ámbito de las energías renovables marinas a través del proyecto europeo FLORES

  • El Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar coordina la iniciativa Visión de Futuro en las Energías Renovables Marinas, en la que intervienen un total de 15 socios de 8 países
  • Esta acción, que arrancó en enero y durará dos años, contribuirá al Pacto Europeo de Capacidades, apoyando al consorcio en el impulso de la formación en este ámbito

El consorcio del proyecto Visión de Futuro en las Emergías Marinas Renovables (Forward Looking at the Offshore Renewables, Flores) inició los trabajos para impulsar la capacitación en el sector de las energías renovables marinas bajo la coordinación del Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, dependiente de la Consellería do Mar, y financiado por la Unión Europea. Los investigadores de Flores centrarán sus esfuerzos en los próximos dos años en promover formaciones específicas y carreras en este ámbito profesional, organizar un observatorio de la oferta y demanda de capacidades y el impulso de alianzas duraderas para avanzar en este campo.

El sector de las energías renovables marinas genera en la actualidad alrededor de 80.000 puestos de trabajo en toda Europa e se prevé que crezca en los próximos años. Teniendo en cuenta este escenario, uno de los grandes desafíos del proyecto Flores es cubrir la demanda de profesionales cualificados con las capacidades de la población.

La iniciativa pretende contribuir así a que la oferta formativa en toda Europa atienda las necesidades actuales y futuras del sector habilitando un observatorio de aptitudes laborales. Además está previsto el desarrollo de materiales de formación para todas las edades y la difusión de oportunidades profesionales en este sector.

A mayores se realizarán acciones piloto en las que se adaptarán los materiales formativos a las diferentes necesidades regionales, constituyendo la semilla para futuros grupos similares en toda Europa, integrados en el consorcio a gran escala para promover la adquisición de conocimientos en energías renovables marinas dentro del Pacto Europeo de Capacidades.

Para llevar a cabo esta tarea se unieron 15 organizaciones de ocho países de Europa. Es el caso de la Fundación Cetmar, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) y el Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC) en España, el Centro de Investigación y Tecnología Hellas (Certh) griego o Windeurope, la Universidad de Gante, el Sindicato Europeo Industrial y la Junta Marina Europea de Bélgica. Por parte de Irlanda participa el Consorcio Multimedia Aqualex, por los Países Bajos las empresas Deftiq y Bluespring, por Alemania la Red Submarina para el Crecimiento Azul, por Francia tanto el Lycée Fulgence Bienvenüe como la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas y por Italia el Clúster de Tecnología Marítima (mareFVG).

Este proyecto cuenta con una financiación de 700.000 euros de Erasmus+ a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (Eacea). Se enmarca dentro de las acciones para impulsar el Pacto Verde Europeo hacia una transición justa y fuentes de energía limpias.

Medidas clave

El proyecto Flores desarrollará acciones piloto a nivel regional para adaptar los materiales formativos a la realidad de las diferentes cuencas marítimas europeas en el Atlántico, en el Báltico y en el Mediterráneo, extendiendo ese conocimiento al resto de Europa a través del consorcio a gran escala, y mejorará la oferta con enfoques innovadores para la formación continua. Además facilitará el acceso a los materiales didácticos existentes en la actualidad y el desarrollo de nuevas herramientas específicas y multilingües que promuevan el conocimiento del océano, la incorporación continua de nueva información y la sensibilización en el sector.

También está previsto un análisis estratégico de capacidades, abarcando no solo la situación actual de este ecosistema industrial sino también las perspectivas de futuro, especialmente en relación con las tecnologías emergentes, al tiempo que se actualizarán los perfiles ocupacionales de la cadena de valor de la energía renovable marina, contribuyendo a la actualización permanente de la base de datos de Habilidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones Europeas (ESCO).

Finalmente, el proyecto creará el portal europeo oreskills.eu para promocionar sus materiales de formación y el observatorio y centro de conocimiento de las energías renovables marinas, en el que pueden participar todas las partes interesadas.