E n cumplimento de la Ley 19/2013, 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y para los efectos de su difusión en Internet.

Siguiendo los principios recogidos en esta ley, el Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR, pone a disposición de los ciudadanos, en los siguientes enlaces, los contenidos relativos a:

Participación e relacións coa cidadanía
 1. Consulta pública previa
  1. Consultas abertas
  2. Consultas pechadas
 2. Normativa en tramitación
  1. En prazo de envío de suxestións
  2. Pendente de aprobación
  3. Aprobada e publicada no DOG
 3. Procedementos de información pública
 4. Procedementos e servizos
Transparencia institucional, organizativa e de planificación
 1. Goberno e altos cargos
  1. Altos cargos da entidade instrumental
  2. Códigos éticos ou de bo goberno
 2. Estrutura orgánica e funcional
  1. Estrutura organizativa
 3. Planificación
  1. Plans e programas anuais/plurianuais
  2. No seu caso, contrato de xestión ou contrato programa
  3. No seu caso, plan de actuación
 4. Memoria de actividade
 5. Calidade
Información de relevancia xurídica
 1. Información de relevancia xurídica
  1. Directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas formuladas por particulares ou outros órganos
Información económica, orzamentaria e estatística
Información en materia de persoal