E n cumprimento da Ley 19/2013, 9 de decembro, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno e da Ley 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia y buen gobierno, e para os efectos da súa difusión en Internet.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, o Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR, pon a disposición dos cidadáns, nos seguintes enlaces, os contidos relativos a:

Participación
 1. Consulta pública previa
  1. Consultas abertas
  2. Consultas pechadas
 2. Normativa en tramitación
  1. En prazo de envío de suxestións
  2. Pendente de aprobación
  3. Aprobada e publicada no DOG
 3. Procedementos de información pública
 4. Participación en plans e programas
Relacións coa cidadanía
Transparencia institucional, organizativa e de planificación
 1. Goberno e altos cargos
  1. Altos cargos da entidade instrumental
  2. Declaracións de actividades e bens patrimoniais
  3. Información sobre viaxes de altos cargos
  4. Axenda de altos cargos
  5. Códigos éticos ou de bo goberno
 2. Estrutura orgánica e funcional
  1. Estructura organizativa
  2. Funcións
  3. Decretos de estrutura orgánica
  4. Organigrama
  5. Normativa de aplicación
  6. Órganos colexiados
  7. Delegacións de competencias
  8. Directorio das unidades administrativas
 3. Planificación
  1. Plans e programas anuais/plurianuais
 4. Memoria de actividade
 5. Calidade
Información de relevancia xurídica
Información económica, orzamentaria e estatística
Información en materia de persoal