E n cumplimento da Lei 19/2013, 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e para os efectos da sua difusión en Internet.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, o Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR, pon a disposición dos ciudadán, nos seguintes enlaces, os contidos relativos a: