Organización

Área xerencial

Formada pola Xerencia e a Secretaría Xeral, encárgase da xestión e administración do Centro

Control e xestión do medio e os recursos mariños

Área orientada á protección da costa e do medio mariño, con especial incidencia na loita contra a contaminación, incluíndo a prevención e mitigación do lixo mariño e a xestión sostible dos recursos mariños.

Cooperación internacional

Colaboración con terceiros países no sector da pesca e acuicultura a través da promoción do extensionismo, do desenvolvemento de plans de formación, do deseño de plans estratéxicos e do reforzo dos sectores produtivos.

Formación

Área especializada na formación marítima, así como na divulgación científica e cultura oceánica, como medios para mellorar a calidade de vida no sector marítimo-pesqueiro.

Promoción e transferencia de tecnoloxía

Esta área está especializada na promoción de tecnoloxía e a xestión do coñecemento para facilitar a transferencia de resultados cara aos usuarios e, polo tanto, a innovación. As súas actividades comprenden a vixilancia do entorno tecnolóxico e as análises de prospectiva.

Socioeconomía da pesca

Área centrada na xestión e gobernanza pesqueiras e na realización de estudos socioeconómicos, de mercados e de impacto social; especializada na interacción coas partes interesadas.

Tecnoloxía dos productos pesqueiros

Área orientada ao desenvolvemento de proxectos e servizos relacionados coa valorización de subprodutos e recursos mariños, a seguridade alimentaria, os procesos industriais e outras temáticas ambientais.

Unidade de tecnoloxías mariñas

A monitorización mariña e costeira e o desenvolvemento e adaptación de novas tecnoloxías para o medio mariño centran a actividade desta área, que ademais proporciona productos e servizos específicos aos usuarios finais.