AUTORIZACIÓN DO RESTABLECEMENTO DO EXPEDIENTE SEGUINTE: SERVIZO DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA OS CURSOS DE FORMACIÓN PARA O CENTRO DE FORMACIÓN A AIXOLA
NO ANO 2020.


Número Expediente: CT/SG/CO(0)/8/20

Polo presente comunicado levántase a suspensión para adxudicar e continúase coa execución do expediente de contratación de referencia do encabezado, de asistencia técnica para os cursos de formación para o Centro Tecnológico del Mar no ano 2020, conforme ao disposto na Disposición adicional octava do Real Decreto Lei 17/2020, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019.

Para garantir a concorrencia e a publicidade a todos os posibles licitadores que decidan presentarse a este procedemento, publícase este acordo na web do Centro Tecnolóxico do Mar e na plataforma de contratos da Xunta e, inícianse de novo os prazos para a presentación de ofertas a partir da publicación desta autorización, nas mesmas condicións que os pregos iniciais.


Centro Tecnológico del Mar